تاریخ امروز :15 خرداد 1403

حکم مجازات فردی حرمت نکاح با زن شوهر دار را می داند