تاریخ امروز :4 اسفند 1402

حکم مجازات فردی حرمت نکاح با زن شوهر دار را می داند